BESKRIVELSE AV STUDIET COACH/VEILEDER HIOA

Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching

Forkunnskapskrav

  • Utdanning på høgskolenivå og relevant yrkeserfaring.
  • Erfaring med veiledning og/eller coaching i yrkesutøvelsen.

 

Faglig overlapping

Det er faglig overlapping mellom VEIC7100 og VCOO7100

 

Læringsutbytte

Etter fullført studium i emneVEIC7100 har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

-       kunnskap om det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning og              coaching

-       kunnskaper om faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser,

-       kunnskaper om rollen som veileder og coach

-       kunnskap om etiske forhold i veiledning og coaching

 

Ferdigheter

Studenten har

-       grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og coaching

-       grunnleggende ferdigheter i å systematisere og strukturere veiledning og coachingprosesser

-       grunnleggende ferdigheter i relasjonsbygging og ledelse av veiledning og coachingprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten har

-       Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching med særlig fokus på individuell veiledning/coaching

-       Grunnleggende kompetanse i rollen som veileder og coach

 

Innhold

Emne VEIC 7100 har hovedfokus på individuell veiledning og coaching. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som veileder og coach. Studentene forventes å praktisere i rollen som veileder og coach og reflektere over egen utvikling i denne sammenhengen.   

 

Arbeidsformer

-       Innføring i relevant teori gjennom forelesning, dialog og individuelle studier

-       Arbeid i basisgrupper og mindre grupper

-       Bruk av skriftlig logg, muntlig og skriftlig egenrefleksjon

 

P r aksis

Gjennom hele emnet vektlegges praktiske øvelser og egentrening i studentgrupper (med og uten veileder) og i eget arbeid.

 

Arbeidskrav

-       Utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål og reflektere over egen utvikling

-       Gjennomføre to veilednings- eller coachingoppgaver i praksis og føre og dele logg fra disse

-       Delta i basisgrupper der det fokuseres på ulike utfordringer i veiledning og coaching. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse dersom ikke annet er avtalt med veileder/kontaktlærer

 

Eksamensform

Prosjekteksamen, individuell, som består av å dokumentere ett veilednings- eller coachingforløp med planlegging, gjennomføring og refleksjon over dette arbeidet knyttet opp mot relevant teori og etter gitte kriterier.

 

Veiledning og coaching i grupper

Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende.

 

Faglig overlapping

Det er faglig overlapping mellom VEIC7200 og VCOO7200

 

Læringsutbytte

Etter fullført studium i emneVEIC7200 har studenten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten har

-       kunnskap om veilednings- og coachingprosesser i grupper

-       kunnskap om metoder og modeller i veiledning og coaching

-       kunnskap om samspillsprosesser, etiske utfordringer konflikter og motstand i veiledning og coaching

-       kunnskap om gruppen som læringsarena

 

Ferdigheter

Studenten kan

-       planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning og coaching i grupper

-       reflektere over egen rolle som veileder og coach

 

Generell kompetanse

Studenten kan 

-       utnytte gruppen som ressurs i veiledning og coaching

-       bidra til vekst og utvikling hos andre gjennom passende kommunikasjonsferdighet 

Innhold

Emne VEIC 7200 har hovedfokus på veiledning og coaching i gruppe. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som stimulerer samspill og ressursutvikling hos gruppens medlemmer.  Studentene forventes å praktisere i rollen som veileder og coach og reflektere over egen utvikling i denne sammenhengen.  

 

Arbeidsformer

-       Innføring i relevant teori gjennom forelesning, dialog og individuelle studier

-       Praktiske øvelser og dialog i basisgrupper og mindre grupper

-       Bruk av skriftlig logg, muntlig og skriftlig egenrefleksjon

P r aksis

Gjennom hele emnet vektlegges praktiske øvelser og egentrening i studentgrupper (med og

uten veileder) og i eget arbeid.

 Arbeidskrav

-       Planlegge, gjennomføre og vurdere to veilednings- og/eller coachingøvelser med grupper/team og skrive og dele logg fra disse

-       Studenten skal utarbeide 3-4 utviklingsmål. Disse justeres i forhold til mål fra forutgående emne.

-       Studentene skal skrive et refleksjonsnotat over egen utvikling og målene og refleksjonen deles i basisgruppen.

-       Delta i basisgruppe hvor en både skal gi og motta veiledning og coaching. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse dersom ikke annet er avtalt med veileder/kontaktlærer.

 

Eksamensform

Todelt eksamen*

1. Prosjekteksamen i gruppe (må være bestått for å gå opp til muntlig del)

-       Skriftlig del der gruppen har valgt et tema fra emnet.

2. Muntlig eksamen i gruppe

-       Muntlig del der gruppen høres med fokus på egenrefleksjon og grupperelatert kompetanseutvikling.

 

Begge deler teller 50 % av vurderingsuttrykket.

*Det er anledning til å gjennomføre eksamen i VEIC7200 som individuell eksamen. Begrunnet søknad sendes emneansvarlig ved emnestar